Tietosuojalauseke

Metatavu Oy:n tietosuojalauseke

Rekisterinpitäjä

Metatavu Oy
Hallituskatu 7 A 2 krs.
50100 Mikkeli
Y-tunnus 2771822-3
[email protected]

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Taneli Selin 

[email protected],

p.050 3798 745

Tietosuojavastaava

Metatavu Oy:n tietosuojavastaavana toimii Taneli Selin, [email protected], p.050 3798 745

Rekisterin nimi

Metatavu Oy:n tuottamien ja ylläpitämien palveluiden yleinen tietosuojaseloste.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten Metatavun ylläpitämissä palveluissa.

Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu. Henkilötietoja kerätään vain ennalta sovitulla tavalla, joka on tehty asiakkaille selväksi ennen tietojen keräämistä ja heiltä on kerätty todistettavissa oleva suostumus tietojen keräämistä ja käsittelyä varten.

Metatavu Oy kerää, tallentaa ja käyttää henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti rekisterin ylläpitäjänä tarjotakseen ja kehittääkseen omia tuotteitaan (verkkopalvelut, mobiilisovellukset, palautejärjestelmät, lomakejärjestelmät jne). Tämän tietosuojaselosteen piiriin kuuluvat kaikki Metatavu Oy:n tuottamat ja ylläpitämät palvelut, joita käyttämällä annat suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn, hyödyntämiseen ja mahdolliseen luovuttamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään Metatavu Oy:n ylläpitämissä palveluissa kerättyä henkilötietoa, joita ovat palvelusta riippuen jokin tai jotkin seuraavista: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika, asioinnin kohde sekä palveluiden käyttöön liittyviä indikaattoritietoja kuten esim. asioinnin syy.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Metatavu Oy on tehnyt päätöksen olla luovuttamatta hallussa olevia tietoja kolmansille osapuolille tai automaattisesti muille Metatavu Oy:n kumppaneille. Metatavu Oy luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää Metatavu Oy:tä toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Metatavu Oy:tä luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Metatavu Oy:n hallussa olevasta tietokannasta.

Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Metatavu Oy on tehnyt päätöksen olla siirtämättä Metatavu Oy:n hallussa olevia tietoja automaattisesti kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle. Metatavu Oy luovuttaa yksittäistapauksessa tiedot kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle, jos asiakas tai sidosryhmä on tähän tarkoitukseen antanut Metatavu Oy:lle mandaatin toimia edellä mainitulla tavalla ja Metatavu Oy on yhdessä tietosuojavastaavan sekä Suomen tietosuojaviranomaisen kanssa suorittanut riskiperusteiden ja laatujärjestelmän arvioinnin kolmannen maan tietoturvatason todellisesta tasosta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Metatavu Oy suojaa tässä tietosuojaselosteessa mainitun henkilörekisterin perustuen riskiarvioinnissa saatuun tulokseen vaaditusta turvallisuustasosta. Tietosuojavastaava osallistuu riskien arviointiprosessiin ja antaa puolueettoman lausunnon lopullisesta päätöksestä tietojen suojaamisen osalta, jota Metatavu Oy noudattaa. Metatavu Oy ottaa huomioon henkilörekisterin suojauksessa teknisen turvallisuuden ja hallinnolliset sekä tietotekniset vaatimukset.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen:

Metatavu Oy
Hallituskatu 7 A 21a
50100 Mikkeli

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Metatavu Oy poistaa rekisteristä henkilötiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Metatavu Oy:tä poistamaan häntä koskevat tiedot. Tiedot tuhotaan ylikirjoittamalla, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Metatavu Oy:tä säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

Tietosuojaselosteen hyväksyntä

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 9.3.2022.

Mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen

Uskomme ratkaisuihin ja rakastamme haasteiden ja mahdollisuuksien tutkimista. Emme lähesty asioita teknologia edellä, vaikka olemmekin softatalo ja ehkä siisteintä maailmassa on hyvin toimiva koodi, joka tekee tehokkaasti sen, mitä pitääkin. Me sovitamme teknologian olemassa olevaan liiketoimintaan ja ympäristöihin ja etsimme kulloinkin oikean teknologian oikeaan paikkaan. Jos mahdollista, käytämme toimivaa ja uusinta uutta, joka takaa ettei ratkaisu happane käteen seuraavana päivänä. Aina ei kuitenkaan kannata tai ole mahdollista keksiä kaikkea uudestaan, tai ainakaan kerralla.